Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 105/STTTT-BCVT&CNTT Tuyên truyền và tổ chức thực hiện Thông tư số 22/2021/TT-BTTTT hướng dẫn một số điều của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 26-01-2022
2 523/HD - STTTT Hướng dẫn thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 18-05-2017
3 99/SoTTTT-BCVT Hướng dẫn bố trí kinh phí thực hiện quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 08-02-2017
4 1100/HD - SoTTTT - SoXD Hướng dẫn quản lý xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 22-12-2016
5 15/2016/TT - BXD Thông tư hướng dẫn cấp phép xây dựng 30-06-2016