Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
11 04/CT-BTTTT Chỉ thị Tăng cường kiểm tra, giám sát và ngăn chặn tin nhắn rác trên mạng viễn thông di động 30-07-2009
12 1419/QĐ-BTTTT Quyết định Điều chỉnh kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích năm 2008 23-09-2008
13 1395/QĐ-BTTTT Quyết định Phê duyệt nội dung văn bản hợp đồng mẫu cung cứng dịch vụ viễn thông công ích năm 2008 16-09-2008
14 937/QĐ-BTTTT Quyết định Phê duyệt kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích năm 2008 26-06-2008
15 34/STTTT Hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho các dự án dùng chung theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg 02-06-2008