Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
16 1369/BTTTT-KHTC Hướng dẫn xây dựng kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích năm 2008 14-12-2007
17 2086/BBCVT-KHCN Các trạm thu phát thông tin di động trong các khu dân cư 03-10-2006
18 2104/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi giai đoạn 2006 – 2010, định hướng đến 2015 12-09-2006