Truy cập nội dung luôn


  SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NGÃI 

 

     

  - Địa chỉ:  118 Hùng Vương – Tp Quảng Ngãi – Tỉnh Quảng Ngãi

  - Điện thoại: 0255 3711 570

  - Fax: 055 3711 577

  - E-mailstttt@quangngai.gov.vnsoquangngai@mic.gov.vn

 

LÃNH ĐẠO SỞ

1. Giám đốc: Trần Thanh Trường

    - Điện thoại: 0255.3711575

    - Mobile: 0913.489.116

    - E-mail: tttruong-stttt@quangngai.gov.vn

2. Phó Giám đốc: Nguyễn Quốc Huy Hoàng  

   - Điện thoại: 0255.3714578

   - Mobile: 0944.449.152

   - E-mail: nqhhoang-stttt@quangngai.gov.vn                          

     Quyết định số 231/QĐ-STTT ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phân công nhiệm vụ giữa Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

    Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi.