Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI


  SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NGÃI 

 

     

  - Địa chỉ:  118 Hùng Vương – Tp Quảng Ngãi – Tỉnh Quảng Ngãi

  - Điện thoại: 0255 3711 570

  - Fax: 055 3711 577

  - E-mailstttt@quangngai.gov.vnsoquangngai@mic.gov.vn

 

 

LÃNH ĐẠO SỞ

 

 

1. Giám đốc: Trần Thanh Trường

    - Điện thoại: 0255.3711575

    - Mobile: 0913.489.116

    - E-mail: tttruong-stttt@quangngai.gov.vn

 

2. Phó Giám đốc: Đỗ Quang Nghĩa   

   - Điện thoại: 0255.3714578

   - Mobile: 0914.257.369

   - E-mail: dqnghia-stttt@quangngai.gov.vn

 

                          

    Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông.​ 

     Quyết định số 23/QĐ-STTT ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phân công nhiệm vụ giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở.​

 

 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 751

Tổng số lượt xem: 334952