Truy cập nội dung luôn

PHÒNG THÔNG TIN - BÁO CHÍ - XUẤT BẢN

 

Điện thoại: 0255 3714585

 

 

A. Lãnh đạo phòng:

1. Trưởng phòng: Huỳnh Thị Thu Thủy

- Mobile:0987.922.487

- E-Mail: thuyhtt@ict-quangngai.gov.vn​

2.  Phó Trưởng phòng: Phạm Thanh Lương

- Mobile: 0982.495.808

- E-mail: luongpt@ict-quangngai.gov.vn

B. Chức năng nhiệm vụ phòng:

I. Vị trí và chức năng:

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản là phòng chuyên môn thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, có chức năng tham mưu Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực: báo chí; xuất bản, in và phát hành; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; thông tin điện tử và quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Chủ trì xây dựng và tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, thuộc lĩnh vực được phân công quản lý; phối hợp tổ chức triển khai, kiểm tra và quản lý việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển, các chương trình, đề án, dự án đã được phê duyệt; tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực thông tin - báo chí - xuất bản.

3. Về báo chí (bao gồm báo chí in, báo điện tử, báo nói, báo hình):

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh;

b) Tổ chức kiểm tra báo chí lưu chiểu và quản lý báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh;

c) Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động bản tin cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh;

d) Trả lời về đề nghị tổ chức họp báo của cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh; đề nghị tổ chức họp báo đối với các cơ quan, tổ chức khác của tỉnh;

đ) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và đề nghị các cấp có thẩm quyền cấp thẻ nhà báo, cấp phép hoạt động báo chí, giấy phép xuất bản các ấn phẩm báo chí, ấn phẩm thông tin khác theo quy định của pháp luật cho các cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức khác của tỉnh;

e) Tham mưu, cho phép các cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương khác đặt Văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc, cơ quan thường trú trên địa bàn tỉnh và cử phóng viên thường trú hoạt động trên địa bàn tỉnh.

f) Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình liên quan đến nội dung phát sóng;

g) Quản lý các dịch vụ liên quan đến công tác quảng bá, quảng cáo, tuyên truyền trên phát thanh, truyền hình.

4. Về xuất bản, in và phát hành:

a) Tham mưu việc cấp, thu hồi giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức của tỉnh, cơ quan, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của trung ương tại tỉnh; cấp, thu hồi giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của tỉnh; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm và giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với các cơ sở in xuất bản phẩm thuộc tỉnh theo quy định của pháp luật;

b) Tham mưu việc cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in các sản phẩm in không phải xuất bản phẩm; xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in trên địa bàn tỉnh; cấp giấy phép chế bản in, gia công sau in cho nước ngoài các sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm; cấp giấy chứng nhận đăng ký sử dụng máy photocopy màu; xác nhận chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu trên địa bàn tỉnh;

c) Tham mưu việc cấp, thu hồi giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm; tạm đình chỉ việc tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân do địa phương cấp phép; xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm tại tỉnh;

d) Quản lý việc lưu chiểu xuất bản phẩm và tổ chức đọc xuất bản phẩm lưu chiểu do địa phương cấp phép; kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền khi phát hiện xuất bản phẩm lưu chiểu có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

đ) Phối hợp thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về xuất bản, in và phát hành; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý những vấn đề liên quan đến vi phạm trong hoạt động xuất bản, in và phát hành trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền;

e) Tham mưu tạm đình chỉ hoạt động in sản phẩm in hoặc đình chỉ việc in sản phẩm in đang in tại địa phương nếu phát hiện nội dung sản phẩm in vi phạm Luật Xuất bản và báo cáo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; tạm đình chỉ việc phát hành xuất bản phẩm có nội dung vi phạm Luật Xuất bản của cơ sở phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh;

f) Thực hiện việc tiêu huỷ sản phẩm in vi phạm pháp luật theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

5. Về thông tin đối ngoại:

a) Tham mưu xây dựng quy định, quy chế, kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại hàng năm tại tỉnh;

b) Tham mưu thẩm định về nội dung thông tin đối ngoại của các chương trình, đề án theo phân công của Giám đốc Sở chỉ đạo của UBND tỉnh; tham mưu hướng dẫn nội dung thông tin đối ngoại cho các đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh;

c) Tham mưu việc cho phép trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài ở địa phương theo quy định của pháp luật.

d) Phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về công tác thông tin đối ngoại, chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế.

đ) Theo dõi dư luận báo chí nước ngoài viết, đưa tin,... về những vấn đề liên quan đến tỉnh.

e) Tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí Việt Nam tác nghiệp tại địa bàn, phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí nước ngoài, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế về tình hình ở địa phương.

6. Về thông tin cơ sở (nội dung):

a) Tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển hoạt động thông tin cơ sở liên quan đến vấn đề nội dung thông tin; các quy định về hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng và Nhà nước;

b) Tham mưu xây dựng và tổ chức hệ thống thông tin cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh;

c) Tổ chức nghiên cứu, đề xuất xây dựng hoặc thẩm định các nội dung tuyên truyền cổ động, nội dung thông tin cơ sở theo đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên địa bàn tỉnh;

d) Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin cơ sở; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hoạt động thông tin cơ sở cho công chức Phòng Văn hóa và Thông tin, viên chức Trung tâm Truyền thông-Văn hóa-Thể thao các huyện, thị xã, thành phố.

7. Về thông tin điện tử:

a) Tiếp nhận, thẩm định và cấp, thu hồi, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

b) Theo dõi, phối hợp xử lý thông tin phản ánh về Quảng Ngãi trên các Trang thông tin điện tử của các đơn vị trên địa bàn tỉnh, mạng xã hội và phát hiện, kịp thời xử lý những thông tin sai phạm;

c) Tham mưu công tác biên tập, định hướng nội dung thông tin cập nhật trên Trang điện tử thành phần của Sở;

8. Về quảng cáo:

a) Hướng dẫn việc thực hiện quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền;

b) Giám sát, kiểm tra, phối hợp thanh tra, đề xuất xử lý theo thẩm quyền các vi phạm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn về hoạt động quảng cáo: trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm thông tin khác.

9. Về sở hữu trí tuệ:

- Phối hợp và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả; quyền sở hữu trí tuệ các phát minh, sáng chế; thực hiện các biện pháp bảo vệ hợp pháp về sở hữu trí tuệ, hướng dẫn nghiệp vụ bảo hộ các quyền hợp pháp về sở hữu trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân đối với sản phẩm, dịch vụ thuộc các lĩnh vực phụ trách trên địa bàn tỉnh.

10. Tham gia hội nghị, tập huấn, nâng cao nghiệp vụ trong các lĩnh vực quản lý.

11. Phối hợp tổ chức thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định trong lĩnh vực được giao quản lý đối với các dự án về đầu tư chuyên ngành; dịch vụ sự nghiệ công thuộc lĩnh vực thông tin – báo chí – xuất bản theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện các dịch vụ hành chính công, đề xuất cập nhật mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực phụ trách.

13. Quản lý công chức, bảo quản tài sản, hồ sơ và tài liệu theo quy định của pháp luật và phân cấp của Giám đốc Sở.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.