Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
1 Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Dịch vụ công cấp 1 Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành
2 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Dịch vụ công cấp 1 Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
3 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Dịch vụ công cấp 1 Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
4 Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Dịch vụ công cấp 1 Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
5 Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Dịch vụ công cấp 1 Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực bưu chính
6 Thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Dịch vụ công cấp 1 Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực bưu chính
7 Thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất, hư hỏng không sử dụng được Dịch vụ công cấp 1 Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực bưu chính
8 Thủ tục xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Dịch vụ công cấp 1 Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực bưu chính
9 Thủ tục hành chính Cho phép Họp báo Dịch vụ công cấp 1 Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực báo chí
10 Thủ tục hành chính Cấp giấy phép xuất bản bản tin Dịch vụ công cấp 1 Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực báo chí
11 Thủ tục hành chính Cấp giấy phép trưng bày tủ thông tin Dịch vụ công cấp 1 Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực báo chí
12 Thủ tục hành chính Cho phép tổ chức hoạt động liên quan đến thông tin báo chí của cơ quan, tổ chức nước ngoài Dịch vụ công cấp 1 Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực báo chí
13 Thủ tục cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Dịch vụ công cấp 1 Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực báo chí
14 Thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ TT&TT cấp phép hoạt động báo chí điện tử, Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử Dịch vụ công cấp 1 Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực báo chí
15 Thủ tục Thẩm định Hồ sơ đề nghị Bộ TT&TT cấp phép Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Dịch vụ công cấp 1 Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực báo chí
16 Thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, đổi thẻ nhà báo Dịch vụ công cấp 1 Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực báo chí
17 Thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ TTTT cấp Giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình Dịch vụ công cấp 1 Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực báo chí
18 Thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ TTTT Cấp giấy phép hoạt động báo chí in Dịch vụ công cấp 1 Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực báo chí
19 Thủ tục Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương (điều chỉnh mẫu đơn và bổ sung căn cứ pháp lý) Dịch vụ công cấp 1 Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực báo chí
20 Thủ tục cấp lại văn bản xác nhận thông báo khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Dịch vụ công cấp 1 Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực bưu chính