Truy cập nội dung luôn

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI

Trụ sở: 118 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

ĐT: 0255 3727768 - 0255 3716968          Fax: 0255 3837568

I. Ban Giám đốc:

1. Giám đốc: Ông Trần Duy Linh

- Mobile: 0935.451.461

- Email: linhtd@ict-quangngai.gov.vn

2. Phó Giám đốc: Phạm Thị Ngọc Yến

- Mobile: 096.835.511

- Email: yenptn@ict-quangngai.gov.vn

II. Chức năng và Tổ chức bộ máy

1. Chức năng:

Trung tâm có chức năng tổ chức nghiên cứu, thử nghiệm, tiếp nhận và chuyển giao các thành tựu Khoa học và Công nghệ thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh. Thực hiện quản trị hạ tầng, hệ thống thông tin, cổng thông tin điện tử của tỉnh và công tác đảm bảo an ninh, an toàn mạng trên địa bàn tỉnh; tư vấn, cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

2. Tổ chức bộ máy:

- Phòng Tổng hợp - Truyền thông

- Phòng Kỹ thuật và Hạ tầng số.

III. Vài nét về Trung tâm CNTT&TT tỉnh Quảng Ngãi

Quyết định thành lập Trung tâm CN-TT&TT của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Quyết định sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 2 Quyết định số 1958/QĐ -UBND ngày 16/111/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi.​

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm CN-TT&TT.