Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 1119/STTTT-BCVT&CNTT thực hiện cấp độ an toàn đối các với hệ thống thông tin 22-06-2023
2 1207/STTT Tuyên truyền, hướng dẫn việc ứng dụng công nghệ trong nhận diện tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 21-09-2021
3 1088/STTT-CNTT Tiếp tục triển khai ứng dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 26-08-2021
4 661/STTTT cảnh báo hình thức tấn công giả mạo email liên quan đến dịch Covid-19 và Vaccine Covid-19 11-06-2021
5 629/STTTT Rà soát, bổ sung thông tin phục vụ cấp lại mã định danh theo Quyết định 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ 03-06-2021
6 120/KH-UBND Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 09-10-2020
7 119/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Quảng Ngãi 09-10-2020
8 1055/STTTT Phương án quản lý, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong thời gian trước Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX 05-10-2020
9 923/STTTT Tiếp tục đẩy mạnh triển khai hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ phục vụ xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử 31-08-2020
10 1100/THH-VP về việc đẩy mạnh triển khai cài đặt Bluezone tại cấp xã 13-08-2020
11 3737/UBND-KGVX cài đặt ứng dụng Bluezone để phòng, chống dịch Covid-19 12-08-2020
12 353/STTTT Báo cáo việc tổ chức thi hành Luật Giao dịch điện tử của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 07-04-2020
13 335/STTT Cung cấp đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng các CQNN trên địa bàn tỉnh 03-04-2020
14 03/2020 Tình hình an toàn thông tin tháng 3 năm 2020 01-04-2020
15 ATTTT142020 Tình hình an toàn thông tin tuần 14/2020 30-03-2020
16 T8/BC-CATTTT Tóm tắt tình hình an toàn thông tin tháng 8/2019 01-09-2019
17 2019-T32/BC-CATTTT Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 32/2019 13-08-2019
18 2019 - T30/BC-CATTTT Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 30/2019 27-07-2019
19 2019 -T29/BC-CATTTT Báo cáo tình hình an toàn thông tin tuần 29 21-07-2019
20 717/STTTT Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong các CQNN năm 2020 15-07-2019
21 27/BC-CATTTT Báo cáo tóm tắt Tình hình an toàn thông tin đáng chú ý tuần 27 (từ 01/07 - 07/07/2019) 09-07-2019
22 2019-T6/BC-CATTTT Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 26/2019 (từ ngày 24/6/2019 đến ngày 28/6/2019) 02-07-2019
23 2019-T21/BC-CATTTT Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 21/2019 (từ ngày 20/05/2019 đến ngày 26/05/2019) 01-06-2019
24 503/CATTT-NCSC Cảnh báo lỗ hổng, điểm yếu an toàn thông tin nghiêm trọng trong bộ vi xử lý của Intel 16-05-2019
25 274/QĐ - TTg 274.Quyết định số 274-QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia 12-03-2019
26 5781/UBND-KGVX Văn Bản Về Việc Triển Khai Thự Hiện Quyết Định Số 28/2018/QĐ-TTg Ngày 12/7/2018 Của Thủ Tướng Chính Phủ 21-09-2018
27 1290/SOTTTT V/V Hướng Dẫn Bổ Sung Thuyết Minh, giải Trình Và Tài Liệu Kiểm Chứng Chấm Điểm CCHC Năm 2018 lĩnh Vực Thông Tin Và Truyền Thông 12-06-2018
28 3164/UBND-KGVX Nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại 05-06-2018
29 04/BC-CATTT Tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 03/2018 ( từ ngày 15 - 21/1/2018) 23-01-2018
30 01/BC -CATTT Tình hình an toàn thông tin trong tuần 01/2018 09-01-2018