Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 105/STTTT-BCVT&CNTT Tuyên truyền và tổ chức thực hiện Thông tư số 22/2021/TT-BTTTT hướng dẫn một số điều của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 26-01-2022
2 523/HD - STTTT Hướng dẫn thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 18-05-2017
3 99/SoTTTT-BCVT Hướng dẫn bố trí kinh phí thực hiện quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 08-02-2017
4 1100/HD - SoTTTT - SoXD Hướng dẫn quản lý xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 22-12-2016
5 15/2016/TT - BXD Thông tư hướng dẫn cấp phép xây dựng 30-06-2016
6 212/BTTTT -KHCN Phổ biến thông tin liên quan đến việc quản lý phát triển các trạm BTS ở Việt Nam 20-01-2016
7 110/TDPS Thu tín hiệu băng tần C, DVB - S2 trên vệ tinh VINASAT 20-03-2014
8 463/QĐ-BTTTT Quyết định hướng dẫn thực hiện tiêu chí ngành Thông tin và Truyền thông về xây dựng nông thôn mới 22-03-2012
9 04/CT-BTTTT Chỉ thị về ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo trong dịp tết năm 2012 30-12-2011
10 180/STTTT Thực hiện chế độ báo cáo thống kê đối với các đơn vị hoạt động bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 17-06-2011
11 04/CT-BTTTT Chỉ thị Tăng cường kiểm tra, giám sát và ngăn chặn tin nhắn rác trên mạng viễn thông di động 30-07-2009
12 1419/QĐ-BTTTT Quyết định Điều chỉnh kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích năm 2008 23-09-2008
13 1395/QĐ-BTTTT Quyết định Phê duyệt nội dung văn bản hợp đồng mẫu cung cứng dịch vụ viễn thông công ích năm 2008 16-09-2008
14 937/QĐ-BTTTT Quyết định Phê duyệt kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích năm 2008 26-06-2008
15 34/STTTT Hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho các dự án dùng chung theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg 02-06-2008
16 1369/BTTTT-KHTC Hướng dẫn xây dựng kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích năm 2008 14-12-2007
17 2086/BBCVT-KHCN Các trạm thu phát thông tin di động trong các khu dân cư 03-10-2006
18 2104/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi giai đoạn 2006 – 2010, định hướng đến 2015 12-09-2006