Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Các điểm Internet tại huyện Bình Sơn

21/08/2012

Internet Anh Vĩ

Chủ kinh doanh :Nguyễn Văn Tài

Địa chỉ: Ninh Hải-Bình Thạnh-Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34C8000309; Ngày 25/11/2005

Điện thoại kết nối: 853211

Hợp đồng đại lý số: 21BS/IN/2005 ; Ngày: 09/12/2005

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Thanh Tân

Chủ kinh doanh : Ngô Thanh Tân

Địa chỉ: Phước thiện- Bình Hải- Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34C8000368; Ngày 07/02/2006

Hợp đồng đại lý ký ngày : 21/02/2006

Điện thoại kết nối: 611603

Kết nối ADSL với Bưu điện

Dịch vụ Internet Hải Ninh

Chủ kinh doanh :Lư Văn Tân

Địa chỉ: Hải Ninh-Bình Thạnh-Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34C8000481; Ngày 13/7/2006

Điện thoại kết nối: 632081

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Võ Thị Tình

Địa chỉ: Phước thiện- Bình Hải -BS

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34C8000400; Ngày 4/4/2006

Điện thoại kết nối: 632081

Kết nối ADSL với Bưu điện


Internet

Chủ kinh doanh : Trương Công Chung

Địa chỉ: Bình Thuận- Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34C8000466; Ngày : 09/6/2006

Hợp đồng đại lý ký ngày: 16/5/2006

Điện thoại kết nối: 618080

Kết nối ADSL với Bưu điện

Dịch vụ Internet số I

Chủ kinh doanh : Phan Thị Thuỷ

Địa chỉ: Truyết Duyên 2- Bình Thuận-BS

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34C8000185; Ngày 11/7/2005

Điện thoại kết nối: 611321

Kết nối ADSL với Bưu điện


Internet

Chủ kinh doanh : Nguyễn Thị Sự

Địa chỉ: Trường dạy nghề Dung Quất-BS

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34C8000353; Ngày 17/1/2006

Điện thoại kết nối: 610591

Kết nối ADSL với Bưu điện


Internet

Chủ kinh doanh : Lê Quang Minh

Địa chỉ: Tuyết Duyên 3- Bình Thuận- BS

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34C8000393; Ngày 30/3/2006

Điện thoại kết nối: 618027

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Nguyễn Văn Cường

Địa chỉ: Vạn Tường-Bình Hải-BS

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34C8000050; Ngày 01/11/2004

Điện thoại kết nối: 611181

Kết nối ADSL với Bưu điện

Dịch vụ Internet

Chủ kinh doanh : Đặng Thị Liên

Địa chỉ: Tân Huy- Bình Đông-Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34C8000446; Ngày 25/5/2006

Điện thoại kết nối: 610024

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Trần Minh Hoàng

Địa chỉ: TT Châu Ổ- Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34C8000102; Ngày 30/01/2005

Điện thoại kết nối: 511466

Kết nối ADSL với Bưu điện


Internet

Chủ kinh doanh : Trang Như Đạt

Địa chỉ: TT Châu Ổ- Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34C8000406; Ngày 04/4/2006

Điện thoại kết nối: 512312

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Nguyễn Thị Thu Vân

Địa chỉ: TT Châu Ổ- Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34C8000415; Ngày 18/4/2006

Điện thoại kết nối: 510580

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Nguyễn Trịnh Trang Trai

Địa chỉ: TT Châu Ổ- Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34C8000196; Ngày 21/7/2005

Điện thoại kết nối: 851082

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Huỳnh Thị Kim Dung

Địa chỉ: Châu Tử-Bình Nguyên- Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34C8000441; Ngày 16/05/2006

Kết nối ADSL với Bưu điện

Dịch vụ Internet Ánh Sáng

Chủ kinh doanh : Cao Thị Ngọc Anh

Địa chỉ: TT Châu Ổ- Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34C8000181; Ngày 08/7/2005

Điện thoại kết nối: 511670

Hợp đồng đại lý số: BSD6/INT/2006 ; Ngày 11/07/2005

Kết nối ADSL với Bưu điện

Cửa hàng Internet Lucky

Chủ kinh doanh : Huỳnh Thị Yến

Địa chỉ: Phú Lệ- Bình Trung-Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34C8000315; Ngày 01/12/2005

Điện thoại kết nối : 512113

Kết nối ADSL với Bưu điện


Internet

Chủ kinh doanh : Phạm Thị Duyên

Địa chỉ: TT Châu Ổ- Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34C8000316; Ngày 01/12/2005

Điện thoại kết nối 512116

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Bùi Thị Hà

Địa chỉ: TT Châu Ổ- Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34C8000286; Ngày 29/9/2005

Hợp đồng đại lý: 156/BS/INT/2005; Ngày :12/10/2005

Điện thoại kết nối 850682

Kết nối ADSL với Bưu điện


Internet

Chủ kinh doanh : Đinh Thế Tân

Địa chỉ: TT Châu Ổ- Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34C8000489; Ngày 13/7/2006

Điện thoại kết nối 850846

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Phạm Bình

Địa chỉ: TT Châu Ổ- Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34C8000454; Ngày 30/5/2006

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet QTQ

Chủ kinh doanh : Nguyễn Thanh Quang

Địa chỉ: Phú Lộc-Bình Trung-Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD ký ngày 18/9/2006

Điện thoại kết nối 510590

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Lê Thanh Minh

Địa chỉ: TT Châu Ổ- Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34C8000158; Ngày 7/6/2005

Điện thoại kết nối 511674

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Nguyễn Văn Thanh

Địa chỉ: TT Châu Ổ- Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34C8000167; Ngày 20/6/2006

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Phạm Hồng Vỹ

Địa chỉ: Tân Huy- Bình Đông-Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 3401000430; Ngày 20/6/2005

Kết nối ADSL với Bưu điện

Đại lý Bưu điện Bình Sơn

Chủ kinh doanh : Ngô Quang Long

Địa chỉ: Bình Đông-Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34C8000292; Ngày 13/10/2005

Hợp đồng đại lý Internet: 17/HĐBS/2005 Ngày: 04/10/2005

Điện thoại kết nối:610178

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Phạm Thị Hương

Địa chỉ: Vĩnh An- Bình Thạnh- BS

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34C8000288; Ngày 29/9/2005

Điện thoại kết nối:853474

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Võ Văn Nho

Địa chỉ: TT Châu Ổ- Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34C8000147 ; Ngày 06/5/2005

Điện thoại kết nối:851783

Kết nối ADSL với Bưu điện

Dịch vụ Internet Sơn Thanh

Chủ kinh doanh : Nguyễn Thị Phước

Địa chỉ: TT Châu Ổ- Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34C8000159; Ngày 7/10/2005

Điện thoại kết nối:512018

Kết nối ADSL với Bưu điện

Dịch vụ Internet

Chủ kinh doanh : Bùi Văn Diên

Địa chỉ: Bình Trung-Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34C8000293; Ngày 13/10/2005

Kết nối ADSL với Bưu điện

Dịch vụ Internet

Chủ kinh doanh : Nguyễn Bình

Địa chỉ: An Lộc- Bình Trị- Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34C8000206; Ngày 2/8/2006

Kết nối ADSL với Bưu điện


Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 751

Tổng số lượt xem: 334952