Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Các điểm Internet tại huyện Mộ Đức

21/08/2012

Internet

Chủ kinh doanh : Phạm Minh Quốc

Địa chỉ: Thạch Trụ-KV3 TT Mộ Đức

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34K8000429; Ngày : 7/3/2005

Hợp đồng đại lý số : 3 Ngày : 30/11/2004

Điện thoại kết nối: 855225

Kết nối ADSL với Bưu điện

Dịch vụ Internet

Chủ kinh doanh : Nguyễn Thanh Hà

Địa chỉ: Đức Phong- Mộ Đức

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34K8000902 ;Ngày :16/9/2005

Hợp đồng đại lý ký ngày : 19/5/2006

Điện thoại kết nối: 933225

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Huỳnh Minh Thành

Địa chỉ: KV3 TT Mộ Đức

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34K8000725 ; Ngày : 22/3/2005

Điện thoại kết nối: 932538

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh :Phạm Văn Lư

Địa chỉ: Thạch Trụ-Đức Lân- Mộ Đức

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34K8000519; Ngày : 9/7/2004

Điện thoại kết nối: 855923

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Trần Thị Bích Trâm

Địa chỉ: TT Mộ Đức

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34K8001036; Ngày : 10/3/2006

Hợp đồng đại lý ký ngày : 5/3/2006

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Trần Kim Vinh

Địa chỉ: Thạch Trụ-Đức Lân- Mộ Đức

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34K8000997 ; Ngày :23/12/2005

Hợp đồng đại lý ký ngày : 12/5/2006

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Nguyễn Thị Hồng

Địa chỉ: Đức Chánh-Mộ Đức

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34K8000554; Ngày :18/5/2006

Hợp đồng đại lý ký ngày : 16/10/2002

Điện thoại kết nối: 933322

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Ngô Hữu Phúc

Địa chỉ: Đức Chánh-Mộ Đức

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34K8000760 ; Ngày :4/5/2005

Hợp đồng đại lý ký ngày : 15/5/2006

Điện thoại kết nối: 938588

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Nguyễn Thị Tuyết

Địa chỉ: Đức Nhuận- Mộ Đức

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34K8001033 ; Ngày : 9/3/2006

Hợp đồng đại lý số : 03; Ngày : 09/03/2006

Điện thoại kết nối: 941613

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Văn Đệ

Chủ kinh doanh : Trịnh Văn Đệ

Địa chỉ: Đức Tân-Mộ Đức

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34K8000926 ; Ngày :30/9/2005

Hợp đồng đại lý ký ngày : 19/5/2006

Điện thoại kết nối: 933306

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Trần Văn Thịnh

Địa chỉ: Đức Thạnh-Mộ Đức

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34K8000951; Ngày :27/10/2005

Điện thoại kết nối: 933329

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Xuân Nhi

Chủ kinh doanh : Hồ Văn Bửu

Địa chỉ: Đức Thạnh-Mộ Đức

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34K8000956; Ngày : 28/10/2005

Hợp đồng đại lý ký ngày : 9/11/2005

Điện thoại kết nối: 933321

Kết nối ADSL với Bưu điện

Dịch vụ truy nhập Internet

Chủ kinh doanh : Trần Thị Loan

Địa chỉ: TT Mộ Đức

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34K8000986; Ngày :6/12/2005

Hợp đồng đại lý ký ngày : 12/12/2005

Điện thoại kết nối: 857455

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Minh Trà

Chủ kinh doanh : Huỳnh Minh Trà

Địa chỉ: TT Mộ Đức

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34K8000865; Ngày : 5/7/2005

Hợp đồng đại lý ký ngày : 9/12/2005

Điện thoại kết nối: 931313

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Thanh Bảo

Chủ kinh doanh : Trần Văn Nẫm

Địa chỉ: Đức Chánh-Mộ Đức

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34K8001128 ; Ngày : 5/5/2006

Điện thoại kết nối: 939594

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Hạnh Dung

Chủ kinh doanh : Huỳnh Thị Kim Nơi

Địa chỉ: Đức Nhuận- Mộ Đức

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34K8000925 ; Ngày :30/9/2005

Hợp đồng đại lý ký ngày : 4/5/2006

Kết nối ADSL với Bưu điện

Dịch vụ Internet

Chủ kinh doanh : Trần Đương

Địa chỉ: Đức Nhuận- Mộ Đức

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34K8000851 ; Ngày : 25/7/2005

Điện thoại kết nối: 941899

Kết nối ADSL với Bưu điện

Dịch vụ Internet

Chủ kinh doanh : Lê Thị Kim Phượng

Địa chỉ: Đức Nhuận- Mộ Đức

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34K8000778 ; Ngày : 24/5/2005

Điện thoại kết nối: 941537

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Nguyễn Văn Phước

Địa chỉ: Đức Thạnh-Mộ Đức

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34K8000972; Ngày : 16/11/2005

Hợp đồng đại lý ký ngày: 19/5/2006

Điện thoại kết nối: 933465

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Đoàn Văn Bé

Địa chỉ: Đức Nhuận- Mộ Đức

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34K8000849; Ngày : 20/7/2005

Điện thoại kết nối: 941434

Kết nối ADSL với Bưu điện

Dịch vụ Internet

Chủ kinh doanh : Trần Văn Khôi

Địa chỉ: Đức Phong- Mộ Đức

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34K8000179; Ngày : 20/6/2003

Điện thoại kết nối: 930871

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet BMW

Chủ kinh doanh : Đồng Thị Tuyết Sang

Địa chỉ: Đức Thạnh-Mộ Đức

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34K8000181; Ngày : 10/01/2005

Điện thoại kết nối: 930075

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Phạm Xuân Thuỷ

Địa chỉ: Bưu điện Mộ Đức

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

Kết nối ADSL với Bưu điện

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 751

Tổng số lượt xem: 334952