Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Các điểm Internet tại huyện Sơn Tịnh

21/08/2012

Internet Quốc Sự

Chủ kinh doanh : Phan Thế Sự

Địa chỉ: Đ2 Bình Phú-Tịnh Châu- Sơn Tịnh

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34E8001346; Ngày : 03/7/2006

Hợp đồng đại lý ký ngày :22/11/2005

Điện thoại kết nối: 673351

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Tiêu Thị Bích Ngọc

Địa chỉ: Trường thọ Tây- Sơn Tịnh

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34E8000387; Ngày : 16/11/2004

Hợp đồng đại lý ký ngày :25/11/2004

Điện thoại kết nối: 672304

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Tóc Tiên

Chủ kinh doanh : Lê Thanh Hải

Địa chỉ: Liên Hiệp II-Sơn Tịnh

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34E8001256

Điện thoại kết nối: 672880

Kết nối ADSL với Bưu điện

Dịch vụ Phước Lộc

Chủ kinh doanh : Đỗ Thị Thanh Thuỷ

Địa chỉ: Trường thọ Tây- Sơn Tịnh

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34E8001248 ; Ngày : 16/5/2005

Hợp đồng đại lý ký ngày :11/5/2005

Điện thoại kết nối: 671176

Kết nối ADSL với Bưu điện

Dịch vụ truy cập Internet

Chủ kinh doanh : Tôn Hoài Hữu

Địa chỉ: Minh Mỹ-Tịnh Bắc-Sơn Tịnh

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

Điện thoại kết nối: 844048

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Nguyễn Văn Hừng

Địa chỉ: Minh Mỹ-Tịnh Bắc-Sơn Tịnh

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34E8001295 ; Ngày : 18/8/2005

Điện thoại kết nối: 691079

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Trần Thị Hoanh

Địa chỉ: Bình Bắc- Tịnh Bình- Sơn Tịnh

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34E8000598 ; Ngày : 12/4/2001

Điện thoại kết nối: 690931

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Thanh Điệp

Chủ kinh doanh : Lý Thị Điệp

Địa chỉ: Minh Mỹ-Tịnh Bắc-Sơn Tịnh

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34E8000330 ; Ngày : 23/5/2005

Điện thoại kết nối: 844118

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Trần Minh Triều

Địa chỉ: Đ8 Long Phú- Tịnh An-Sơn Tịnh

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34E8000793; Ngày : 31/5/2005

Hợp đồng đại lý ký ngày :28/5/2005

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Như Ngọc

Chủ kinh doanh : Đặng Thị Anh

Địa chỉ: Long Bàn-Tịnh An-Sơn Tịnh

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34E8000695; Ngày : 30/6/2000

Điện thoại kết nối: 672086

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Quốc Hùng

Chủ kinh doanh : Nguyễn Tấn Hùng

Địa chỉ: Minh Mỹ-Tịnh Bắc-Sơn Tịnh

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34E8001322 ; Ngày : 2/11/2005

Điện thoại kết nối: 691217

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Nguyễn Thị Tuyết Mai

Địa chỉ: Minh Mỹ-Tịnh Bắc-Sơn Tịnh

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34E8001261; Ngày : 15/6/2005

Điện thoại kết nối: 844171

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Hàn Quí Hiên

Địa chỉ: Liên Hiệp II-Sơn Tịnh

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34E8001500 ; Ngày : 12/7/2006

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Trần Quốc Long

Địa chỉ: Mỹ Lai- Tịnh Khê-Sơn Tịnh

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34E8001299; Ngày : 26/8/2005

Điện thoại kết nối: 843120

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Thái Việt

Chủ kinh doanh : Phạm Quốc Vương

Địa chỉ: Trường Thọ Đông- Sơn Tịnh

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34E8001396 ; Ngày : 10-03-2006

Điện thoại kết nối: 673873

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Nguyễn Thị Phương Thoa

Địa chỉ: Phú Bình- Tịnh Châu-Sơn Tịnh

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34E8001181 ; Ngày : 26/01/2005

Điện thoại kết nối: 672637

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Bùi Quang Nghị

Địa chỉ: Liên Hiệp I-Sơn Tịnh

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34E8001367; Ngày : 27/12/2005

Hợp đồng đại lý số : 06; Ngày :22/12/2005

Điện thoại kết nối: 673662

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Nguyễn Thị Phương Loan

Địa chỉ: Trường Thọ Đông- Sơn Tịnh

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34E8001440; Ngày : 10/5/2005

Hợp đồng đại lý số : 6208 ; Ngày : 18/11/2006

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Trần Ngọc Tín

Địa chỉ: Liên Hiệp II-Sơn Tịnh

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34E8001242 ; Ngày : 10/5/2005

Hợp đồng đại lý số : 07 ; Ngày :22/12/2005

Điện thoại kết nối: 673674

Kết nối ADSL với Bưu điện

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 751

Tổng số lượt xem: 334952