Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Các điểm Internet tại huyện Trà Bồng

24/08/2012

Huyện Trà Bồng

Internet

Chủ kinh doanh : Lê Thuỳ Hổ

Địa chỉ: TT Trà Xuân- Trà Bồng

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34D8000333; Ngày : 871225

Hợp đồng đại lý số : 04/2005 ; Ngày : 20/5/2005

Điện thoại kết nối: 871009

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Trần Thị Lê

Địa chỉ: TT Trà Xuân- Trà Bồng

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34D8000317; Ngày : 11/01/2005

Điện thoại kết nối: 871009

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Nghĩa Hoài Ân

Chủ kinh doanh : Trác Nghĩa Hoài Ân

Địa chỉ: TT Trà Xuân- Trà Bồng

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34D8000369; Ngày : 27/6/2006

Điện thoại kết nối: 865364

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Võ Vân

Địa chỉ: Bưu điện Trà Bồng

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Nguyễn Anh Vỹ

Địa chỉ: Thôn Trung Trà Xuân- Trà Bồng

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34D8000342; Ngày : 05/8/2005

Hợp đồng đại lý số : 05/2005 ; Ngày : 18/7/2005

Điện thoại kết nối: 871214

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Đỗ Ngọc Tài

Địa chỉ: TT Trà Xuân- Trà Bồng

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34D8000305; Ngày : 26/11/2004

Hợp đồng đại lý số : ; Ngày :

Điện thoại kết nối:

Kết nối ADSL với Bưu điện

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 751

Tổng số lượt xem: 334952