Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Các điểm Internet tại huyện Tư Nghĩa

24/08/2012

Huyện Tư Nghĩa

Internet

Chủ kinh doanh : Phạm Ngọc Lâm

Địa chỉ: TT Sông Vệ- Tư Nghĩa

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 00321TN; Ngày : 04/11/2002

Hợp đồng đại lý số : 05 ; Ngày : 14/5/2006

Điện thoại kết nối: 848131

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Lương Truyền Cảm

Địa chỉ: TT Sông Vệ- Tư Nghĩa

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34H8001065; Ngày : 3/11/2005

Hợp đồng đại lý số :07 ; Ngày : 14/05/2006

Điện thoại kết nối: 924592

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Cây Bứa

Chủ kinh doanh : Lục Anh Tuấn

Địa chỉ: Nghĩa Phương- Tư Nghĩa

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34H8001033 ; Ngày : 02/8/2005

Hợp đồng đại lý số : 03; Ngày : 4/5/2006

Điện thoại kết nối: 924505

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Cao Hoàng Dân

Chủ kinh doanh : Cao Hoàng Dân

Địa chỉ: TT La Hà-Tư Nghĩa

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34H8000904 ; Ngày : 05/04/2005

Điện thoại kết nối: 912053- 910288

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Nguyễn Tấn Thơi

Địa chỉ: TT La Hà-Tư Nghĩa

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34H8001026 ; Ngày : 15/7/2005

Điện thoại kết nối: 911376

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet 173

Chủ kinh doanh : Lê Thị Thanh

Địa chỉ: 173 TT Sông Vệ-Tư Nghĩa

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34H8000945; Ngày : 01/6/2005

Hợp đồng đại lý ký ngày :21/6/2005

Điện thoại kết nối: 923107

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet 199

Chủ kinh doanh : Trần Thị Thu Sương

Địa chỉ: 199 TT Sông Vệ-Tư Nghĩa

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34H8000946; Ngày : 01/6/2005

Kết nối ADSL với Bưu điện

Đại lý Long Computer

Chủ kinh doanh : Trần Hùng Huý

Địa chỉ: 191 TT Sông Vệ-Tư Nghĩa

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34H8001142; Ngày : 17/5/2006

Hợp đồng đại lý số : 09/2006 ; Ngày : 25/5/2006

Điện thoại kết nối: 924390

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet THG

Chủ kinh doanh : Trần Huệ

Địa chỉ: TT La Hà-Tư Nghĩa

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34H8000779; Ngày : 20/4/2005

Hợp đồng đại lý số : 13/2006; Ngày : 5/1/2006

Điện thoại kết nối: 912071

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet HT

Chủ kinh doanh : Nguyễn Thị Thư

Địa chỉ: TT La Hà-Tư Nghĩa

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34H8000857 ; Ngày : 06/01/2005

Hợp đồng đại lý ký ngày :20/5/2006

Điện thoại kết nối: 845286

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Bảo Thương

Chủ kinh doanh : Lê Vũ Bảo

Địa chỉ: TT La Hà-Tư Nghĩa

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34H8000809 ; Ngày : 15/9/2004

Hợp đồng đại lý ký ngày :01/6/2006

Điện thoại kết nối: 911691

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet T & L

Chủ kinh doanh : Đặng Thị Ngọc Lan

Địa chỉ: Trường cơ giới II- Nghĩa Kỳ- Tư Nghĩa

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34H8000842 ; Ngày : 6/12/2004

Hợp đồng đại lý ký ngày :13/12/2004

Điện thoại kết nối: 827043

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Lương Thị Hương Lan

Địa chỉ: TT La Hà-Tư Nghĩa

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34H8000825 ; Ngày : 07/10/2005

Điện thoại kết nối: 910382-912322

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Lê Trọng Thắng

Địa chỉ: TT La Hà- Tư Nghĩa

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34H8001139; Ngày : 15/5/2006

Điện thoại kết nối: 910202

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Nguyễn Sự

Địa chỉ: TT La Hà- Tư Nghĩa

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34H8000919 ; Ngày : 20/4/2005

Hợp đồng đại lý số : 14/2005; Ngày : 22/4/2005

Điện thoại kết nối: 845175

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Duy Đoan

Chủ kinh doanh : Trần Thị Thái Mẫu

Địa chỉ: TT La Hà- Tư Nghĩa

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34H8001164; Ngày : 19/7/2006

Hợp đồng đại lý số : 35/2006; Ngày :19/7/2006

Điện thoại kết nối: 910271

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Nguyễn Tiến

Địa chỉ: TT La Hà- Tư Nghĩa

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34H8000713 ; Ngày : 05/01/2004

Điện thoại kết nối: 910629

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Trần Mạnh Huyền

Địa chỉ: TT La Hà- Tư Nghĩa

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 3401000326; Ngày : 26/7/2004

Điện thoại kết nối: 910612

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Lê Thị Phương Thi

Địa chỉ: TT La Hà- Tư Nghĩa

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34H8000782; Ngày : 26/7/2004

Điện thoại kết nối: 911758

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Hiếu Ngọc

Chủ kinh doanh : Chế thị Kim Ngọc

Địa chỉ: TT La Hà- Tư Nghĩa

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34H8000205; Ngày : 20/12/2004

Điện thoại kết nối: 911754

Kết nối ADSL với Bưu điện

Huyện Minh Long

Internet Thuận

Chủ kinh doanh : Nguyễn Thị Thuận

Địa chỉ: Long Hiệp- Minh Long

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34J8000016; Ngày : 01/12/2004

Hợp đồng đại lý ký ngày :29/12/2005

Điện thoại kết nối: 866665

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Nguyễn Công Luận

Địa chỉ: Bưu điện Minh Long

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

Kết nối ADSL với Bưu điện

Dịch vụ Internet

Chủ kinh doanh : Nguyễn Phương Duy

Địa chỉ: Long Hiệp- Minh Long

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34J8000035; Ngày : 20/7/2006

Hợp đồng đại lý số : 03; Ngày :25/7/2006

Kết nối ADSL với Bưu điện

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 751

Tổng số lượt xem: 334952