Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Nhiều điểm mới trong xác định Chỉ số CCHC của các sở, ban ngành và địa phương trong năm 2022

05/08/2022

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì triển khai xác định Chỉ số CCHC, tham mưu UBND tỉnh công bố Chỉ số CCHC năm 2022 đối với sở, ban ngành và UBND cấp huyện. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban ngành, UBND cấp huyện tiến hành tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC của đơn vị và thực hiện điều tra xã hội học (XHH) theo quy định. Đôn đốc UBND cấp huyện triển khai xác định Chỉ số CCHC cấp xã và kiểm tra việc triển khai thực hiện xác định Chỉ số CCHC báo cáo UBND tỉnh.

 

Các sở, ban ngành, địa phương tự đánh giá, chấm điểm, xác định Chỉ số CCHC của đơn vị theo hướng dẫn của Sở Nội vụ, gửi kết quả và tài liệu, hình ảnh kiểm chứng về Sở Nội vụ đúng nội dung và thời gian quy định. Thực hiện đảm bảo trung thực, khách quan về công tác điều tra XHH tại đơn vị.
Kế hoạch nhằm xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 của các sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện) và UBND các xã, phường, thị trấn (cấp xã) trên địa bàn tỉnh dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước của sở, ban ngành; cấp huyện; cấp xã đã được phê duyệt. 
Đồng thời, tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, công dân tham gia giám sát việc thực hiện nhiệm vụ CCHC, công tác quản lý, chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước và chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức.
Thuý Vân