Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi ban hành kế hoạch hợp tác truyền thông giai đoạn 2021-2025

18/06/2021

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025.

Đài Truyền hình Việt Nam (kênh VTV8), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV miền Trung) là 2 cơ quan hợp tác toàn diện; các cơ quan báo chí có phóng viên thường trú hoạt động trên địa bàn tỉnh tuyên truyền theo chuyên trang, chuyên đề về các nội dung trọng tâm, các chủ đề từng năm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan báo chí, các doanh nghiệp, nhà đầu tư có trách nhiệm đồng hành, tham gia cùng tỉnh trong công tác thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh cần kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí; chủ động lồng ghép nội dung về truyền thông trong các chương trình, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền ban hành.

Kế hoạch nhằm tăng cường sự phối hợp giữa tỉnh Quảng Ngãi với các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nội dung kế hoạch xem tại đây.

Thúy Vân