Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Sở Thông tin và Truyền thông ký kết với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại

16/06/2022

Chiều ngày 15/6, Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi ký kết chương trình phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới biển, đảo giai đoạn 2021 – 2030.

Theo đó, có 5 nội dung phối hợp gồm: Tổ chức thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới biển, đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng và các phương tiện truyền thông mới (internet, mạng xã hội…); Đẩy mạnh nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại khu vực biên giới biển, đảo thực hiện Quyết định số 1191 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 05/8/2020 phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin, tuyên truyền và thông tin đối ngoại, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; Xuất bản, cấp phát các ấn phẩm thông tin, truyền thông, thông tin đối ngoại; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin, truyền thông, thông tin đối ngoại cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại ở cơ sở, cán bộ ở các đồn biên phòng; Sơ kết, tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác thông tin, tuyên truyền và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, đảo giai đoạn 2021- 2030…..

 Đại diện Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi tiến hành ký kết 

Chương trình phối hợp nhằm góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân khu vực biên giới biển, đảo về quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ta trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại. Đồng thời, nâng cao tinh thần cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn, chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh khu vực biên giới biển, đảo của tỉnh.

Thúy Vân