Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thay đổi địa chỉ truy cập Cổng Dịch vụ công tỉnh

24/06/2022

Văn phòng UBND tỉnh vừa thông báo về việc thay đổi địa chỉ truy cập Cổng Dịch vụ công tỉnh.

Từ nay tổ chức, cá  nhân  có  nhu  cầu  nộp  hồ sơ trực  tuyến thì truy cập Cổng  Dịch  vụ công tỉnh tại địa  chỉ https://dichvucong.quangngai.gov.vn để đăng ký, thực hiện nộp hồ sơ.
Đối với trường hợp tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ tổ chức, cá nhân đã nộp trực tuyến hoặc nộp  trực  tiếp từ ngày 10/6/2022 trở về trước, truy cập địa chỉ https://motcuav1.quangngai.gov.vn để biết thông tin.
Việc thay đổi địa chỉ truy cập như trên nhằm bảo đảm thuận lợi cho việc vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công của tỉnh và phù  hợp với quy định tại Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn  thi  hành  một  số quy  định  của  Nghị định  số 61/2018/NĐ-CP  ngày 23/4/2018  của  Chính  phủ về thực  hiện cơ chế một  cửa,  một  cửa  liên  thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Chi tiết công văn xem tại file đính kèm.

Thúy Vân

Tài liệu đính kèm: CV VP thong bao thay doi dia chi truy cap Cong DVC tinh.pdf