Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NGÃI

02/11/2021 15:03    371

Về việc công khai đường dây nóng điện thoại, hộp thư điện tử, website để trực tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi công khai đường dây nóng điện thoại, hộp thư điện tử, website để tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, như sau: 

1. Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận ý kiến phản ánh của tổ chức, công dân: 

- Ông Trần Thanh Trường  - Giám đốc Sở, số điện thoại: 0913.489.116 

- Ông Đỗ Quang Nghĩa – Phó Giám đốc Sở, số điện thoại: 0914.257.369 

2. Địa chỉ hộp thư điện tử (email) và website tiếp nhận ý kiến phản ánh của tổ chức, công dân: 

- Địa chỉ email:  stttt@quangngai.gov.vn;   

- Website: http://www.stttt.quangngai.gov.vn  tại mục “Đường dây nóng - Sở Thông tin và Truyền thông”.

  Thông báo này thay thế thông báo số 149/TB-STTTT ngày 24/02/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông

Tài liệu đính kèm: TB 825.TB-STTTT ve duong day nong.pdf