Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Từ 15/9, Facebook, YouTube tại Việt Nam phải gỡ bỏ quảng cáo vi phạm trong vòng 24 giờ

27/07/2021

nguồn internet

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70 ngày 20/7/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181 ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo

Theo đó, từ ngày 15/9/2021, các tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam phải thông báo với Bộ Thông tin và Truyền thông: Tên tổ chức, tên giao dịch, địa chỉ trụ sở chính nơi đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo; địa điểm đặt hệ thống máy chủ chính cung cấp dịch vụ và hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam (nếu có). Cùng với đó là đầu mối liên hệ: tên tổ chức, cá nhân đại diện tại Việt Nam (nếu có), địa chỉ email, điện thoại liên hệ. Việc thông báo phải thực hiện 15 ngày trước khi bắt đầu kinh doanh. Ngoài ra, không được đặt sản phẩm quảng cáo vào nội dung vi phạm pháp luật được quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng, Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ.

Đồng thời, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo phải có giải pháp kỹ thuật để kiểm soát và loại bỏ các sản phẩm quảng cáo vi phạm pháp luật Việt Nam trên hệ thống cung cấp dịch vụ.

Nghị định mới sẽ chính thức có hiệu lực từ 15/9.

Thúy Vân