Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Các điểm Internet tại huyện Đức Phổ

21/08/2012

Internet

Chủ kinh doanh : Đặng Thị Thuỳ Dương

Địa chỉ: TT Đức phổ huyện Đức phổ

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34L8001902L1 ; Ngày :30/12/2002

Điện thoại kết nối: 859489

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Thịnh Tú

Chủ kinh doanh : Trần Quang Thảo

Địa chỉ: TT Đức Phổ- Đức Phổ

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34L8001657; Ngày :21/03/2006

Hợp đồng đại lý ký ngày : 18/4/2006

Điện thoại kết nối:858225

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh Trần Thanh Huy

Địa chỉ: TT Đức Phổ- Đức Phổ

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34L8001786; Ngày :10/5/2006

Hợp đồng đại lý ký ngày : 17/5/2006

Điện thoại kết nối : 975400

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh Trần Thị Thu Thuỷ

Địa chỉ: Phổ Văn- Đức Phổ

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34L8001330 ; Ngày : 19/04/2005

Điện thoại kết nối: 972241

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Trần Thêm

Địa chỉ: TT Đức Phổ- Đức Phổ

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34L8001230 ; Ngày :10/01/2005

Điện thoại kết nối: 974004

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Châu Thị Việt Thoa

Địa chỉ: TT Đức Phổ- Đức Phổ

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34L8001521; Ngày :02/10/2005

Điện thoại kết nối: 858063

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Phạm Thanh Tú

Địa chỉ: TT Đức Phổ- Đức Phổ

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34L8001619; Ngày :22/12/2005

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Lê Thị Thanh Tuyết

Địa chỉ: Phổ Văn- Đức Phổ

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34L8000557; Ngày :4/11/2003

Hợp đồng đại lý ký ngày : 01/4/2004

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Lê Tấn Linh

Địa chỉ: Phổ Văn- Đức Phổ

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34L8001894; Ngày :4/11/2003

Điện thoại kết nối: 972735

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Địa chỉ: Phổ Văn- Đức Phổ

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34L8001656; Ngày 21/3/2006

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Huỳnh Thị Yến Nguyệt

Địa chỉ: TT Đức Phổ- Đức Phổ

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Nguyễn Thị Thừa

Địa chỉ: Trung Sơn-Phổ Khánh-ĐPhổ

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Ngô Thành Lộc

Địa chỉ: Phổ Văn- Đức Phổ

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34L8000712; Ngày 28/8/2003

Điện thoại kết nối: 983530

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Nguyễn Văn Hoá

Địa chỉ: TT Đức Phổ- Đức Phổ

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34L8000967; Ngày 6/4/2004

Điện thoại kết nối:973018

Kết nối ADSL với Bưu điện