Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số

25/03/2022

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 347/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Tổ Công tác có nhiệm vụ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện hiệu quả, kịp thời các nội dung của Đề án 06 theo Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh, phục vụ tiến trình chuyển đổi số quốc gia, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số phù hợp với Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh triển khai hiệu quả ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo để phục vụ 5 nhóm tiện ích.

Thúy Vân